Öz-Ege Tütün San.Tic. A.Ş.
EN | TR

Şirket Politikası


Türkiye / İzmir’de faaliyet gösteren Öz-Ege Tütün şirketinin Üst Yönetimi, çalışanlarını ve ilişki kurduğu tüm tüzel ve özel kişileri kapsayan şirket politikasını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda sürdürmektedir.

• Sürekli gelişim stratejisini kullanarak değişen koşullara adapte olabilmek için sistemin düzenli denetimlerle kalıcı olmasını sağlamak.

• Sürekli eğitim ilkesiyle hareket etmek.

• Ulusal ve uluslararası kanunlara, toplu iş sözleşmelerine uymak.

• STP kriterlerinin etkin bir şekilde uygulanması için uygun kaynakları yaratmak ve yetkin personeli sağlamak.

• STP şirket politikasını şirket içinde kilit noktalara asarak ve internet sitemizde yayınlayarak çalışanlarımızın ve üreticilerimizin haberdar olmasını sağlamak. Çalışanların STP kriterlerindeki rolleri ile ilgili durumlar hakkında farkında olmalarını sağlamak.

• İyi işgücü uygulamalarını teşvik etmek için gerekli önlemleri almak.

• Çocuk İşçiliğinin en kötü biçimlerini önleme yönünde önlemler almak. Çocuk işçi politikamıza uyulmasını sağlamak, ILO138 İstihdamda Asgari Yaş Sözleşmesi ve ILO182 Kötü Şartlardaki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin Acil Önlemler Sözleşmesine uymak.

• Şirket çalışanlarının, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin İş Sağlığı ve Güvenliğini arttırmaya yönelik önlemler almak.

• Uluslararası standartlarda çalışma şartlarıyla işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamak.

• Üretim zincirinin tüm safhalarında doğal hayatı korumak ve zenginleştirmek.

• Çevreyi ve insanları korumak için üreticileri zararlı kontrolünde en uygun pestisitleri kullanmaya teşvik etmek ve desteklemek.

• Zararlılarla mücadelede bitki koruma ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasalara tam olarak uymak.

• Ürün bütünlüğünü sağlamak için gerektiğinde paydaşlarla birlikte çalışmak.

• Çevre ve biyoçeşitliliği korumak için gerekli önlemleri almak, biyoçeşitlilik ve çevre ile ilgili yönetim planlaması yapmak, biyolojik çeşitliliği zengin olan arazileri haritalamak, tütün üretiminden etkilenme durumlarını incelemek, biyolojik çeşitlilik ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, izlemek ve raporlamak.

• Sera ( karbon) gazlarının artışına bağlı olarak doğal dengenin bozulması sonucu sıcaklıkların artmasıyla üretim etkilenecektir. Hem fabrikada hem de üreticiler seviyesinde çalışmalar geliştirmek. Şirket araçlarının çevreye olan etkisini ölçmek. Atıkları azaltmak. Kullanılan enerjiyi azaltmak. İklim değişikliklerini izlemek. Şirket araçlarının kullandıkları yakıt miktarının azaltılmasını sağlamak. Sera (karbon) gazlarının emisyonunu her yıl düşürmek için hedefler koymak. Mümkün olduğu yerlerde doğal kaynakların sera gazlarının emisyonunu ve tüketimini azaltmaya yönelik planlar yapmak. Alınacak önlemler ile şirketin maliyetini düşürmek ve tasarrufta bulunmasını sağlamak. Tütün üretimi sırasında 1 kg tütün için çıkan karbon emisyon miktarını azaltmak için önlemler almak.

• Gübrelemenin toprak ve iklim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için üreticileri yeterli ve uygun gübre kullanımına teşvik etmek.

• Doğal kaynak tüketimini minimum seviyede tutmak.

• Atık miktarını azaltmak, atıkları mümkün olduğunca geri kazanarak çevreye zarar vermemek ve her türlü kirlenmeyi önlemek.

• Tütün yetiştirme alanlarındaki su sorunlarını ele almak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek.

• Çevresel kaza önleme çalışmaları yaparak çevreye olumsuz etkileri minimumda tutmak.

• Tüm yatırımlarda çevreye zarar vermeyen teknolojiler kullanmak.

• Çalışanları uyum içinde yaşayan bir aile haline getirip, kalite ve çevre bilincini tüm çalışanlara yayarak takım çalışması ruhunu oluşturmak.

• Şirket politikasını tedarikçilere benimsetmek, onların işbirliği ile yaymak.

• Şirket faaliyetlerinde kullanılan araçların kullanımı sırasında çevreye olan etkiyi, sağlık ve güvenlik şartlarını dikkate almak.

• Tütün üretiminde ve işlenmesinde tanımlanmış tütüne yabancı maddeleri temizletmek.

• Çalışanlara dil, din, ırk, ulusal köken, cinsiyet, düşünce gibi konularda ayrımcılık yapmadan nitelikli personel çalıştırmak. ILO100 Eşit Ücret Sözleşmesi ve ILO111 Ayrımcılık (İstihdam ve meslek ) Sözleşmesi standartlarına uymak.

• Üreticilerimize tür seçimi, hastalık ve zararlılarla güvenli mücadele, toprak ve su muhafazası gibi tarım uygulamaları konusunda yön göstermek, çevreye duyarlılıklarını arttırmak. İyi tarım uygulamaları konusunda eğitimler vermek.

• Çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarını analiz ederek daha iyi yaşam standartlarına ulaşmalarını sağlamak.

• Şirket STP programı dâhilinde faaliyetleri ve hedefleri yılda en az bir kez düzenli olarak gözden geçirmek ve izlemek.

• STP programının ilkelerini Agronomi ekibi aracılığıyla izlemek, kayıt etmek. Finansal/ insan kaynağı sağlayarak programın devam ettirilmesini sağlamak.

• Her türlü ateşli, patlayıcı, kesici silah, alkollü içki ve uyuşturucu maddenin şirkete girişini ve kullanımını engellemek.

• Tüm çalışanlar ve üreticilerin politikamıza sadakatimizi izleyebilmesini ve uygunsuzlukları üst yönetime bildirebilmelerini sağlamak.

Öz-Ege Tütün A.Ş.

Yönetim Kurulu

Mahmut Özgener    Rikardo Aliberti

13.01.2020 / Rev7